Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Правила за разпределение на делата  
 Правила за разпределение на делата

                                                                           УТВЪРЖДАВАМ: ......................
                                                                                 Председател : д-р Мария Карагьозова
                                     
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
в сила от 30.03.2015 г.
 
          І. НОРМАТИВНА УРЕДБА
        Чл.9 и чл.329 от Закона за съдебната власт .
Чл.35, ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата /издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2015 г./,  чл.250а, ал.1 от ЗЕС и Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища
 
         ІІ. СЛУЧАЕН ПОДБОР ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА
 
         1.СОФТУЕР ЗА СЛУЧАЕН ПОДБОР 
         Разпределението на делата в Районен съд – Гоце Делчев се извършва чрез Програмен продукт за случайно разпределение на делата, който е Модул към Автоматизираната система за управление на делата /АСУД/, разработена през 2001г. от “Латона България” ЕАД, по възложение на Проекта за развитие на съдебната система и финансирана от USAID /Американската агенция за международно развитие/. Самият Модул за случайно разпределение на делата е разработен и въведен в РС-Гоце Делчев през 2004 г. и е с последна актуализация от м.09.2009г., чрез която нова версия се обезпечава максимално както случайният подбор на съдия-докладчик, така и съразмерна натовареност на съдиите по вид дела и индекси за прогнозна трудност на същите /фактическа и правна сложност/.
         След образуване на делото и въвеждане на неговият предмет по нарочни предварително определени и унифицирани статистически шифри за вид дело съобразно утвърдени Вътрешни правила в съда, чрез Модула председателят на съда или посочените с нарочна Заповед на председателя лица по чл. 35, ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата, извършват  електронен подбор на съдия-докладчик на случаен принцип за всяко дело по поредността на постъпването му в съответното отделение.
 
         2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
                а) Методиката урежда реда за определяне на съдия докладчик по делото на принципа на случайния подбор, регламентиран законово в чл. 9 от ЗСВ.
                б) Разпределението на делата във всички съдилища се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела.
                в) Новопостъпилите книжа, по които се образуват дела, се предават за разпределение в деня на постъпването им или на следващия работен ден съобразно поредността на завеждането им.
                г) В съдилищата, в които има обособени отделения, случайното разпределение се извършва в рамките на съответното отделение.
                д) При отвод на всички съдии от съответното отделение, разпределението се извършва измежду съдиите от останалите отделения, като производството продължава под същия номер
 
3. АЛГОРИТЪМ ЗА СЛУЧАЕН ПОДБОР 
 
         Реализира се чрез следване на нарочен автоматизиран и електронен алгоритъм, както следва:
- избор на вида дело по материя в съответното отделение;
- определяне на списък с възможните съдии, от които трябва да се избере съдия-докладчик, като този подход се ползува и при извършване на преразпределение на делото ;
-автоматичен електронен подбор на конкретен съдия-докладчик от списъка с такива.
В следствие използуването на Модула се поддържат два основни масива от данни: за персоналните настройки на съдийския състав и за хронологичните данни относно вече извършените разпределения на дела. Настройките на съдийските профили се съхраняват в  нарочна електронна база данни за това, като за всеки съдия се съхранява самостоятелен електронен документ, в който се описва името му, видовете дела, по които може да бъде определян като съдия докладчик съобразно вида дела, които разглежда в съответното отделение, както и  процентното му натоварване за всеки месец.
При всяко разпределяне на делото чрез Модула се създава и съхранява електронен протокол, в който автоматично се архивират следните данни:
             • номер на дело
             • дата и час на разпределянето
             • име на служителя извършил разпределението
             • вид на делото
             • избран съдия
             • начин на разпределяне /първоначално или преразпределено/
             • при  елиминиране на съдията-докладчик от  първи избор – причините за елиминирането  на този избор
             Всяко разпределяне на делото и определяне на съдия-докладчик се удостоверява с копие от електронният Протокол за това разпределение , което задължително се прилага към хартиеният носител на делото. Достъпът до този електронен протокол е обезпечен и по електронен път при справка по делата чрез АСУД.
          Модулът не допуска техническа възможност за корекции и манипулиране на информацията в електронният протокол, създаден за извършеното разпределение на конкретното дело!
 
      4. АЛГОРИТЪМ ЗА РЪЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
     При изрично посочените в настоящите правила изключения от автоматичното разпределение на делата, определянето на съдия-докладчици по тях може да се извършва и ръчно от председателя на съда или лицето, определено с нарочна Заповед на председателя по чл. 35, ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата.
       Процедурата се извършва, както следва:
       - избор на вида дело  по материя в съответното отделение;
      - определяне на списък с възможните съдии, от които трябва да се избере съдия-докладчик, като този подход се ползува и при извършване на преразпределение на делото по същата процедура;
      -определяне   на конкретен съдия-докладчик от списъка с такива.
       За това разпределение на делата също се създава и съхранява електронен протокол, в  който  автоматично се архивират следните данни:
             • номер на дело
             • дата и час на разпределянето
             • име на служителя извършил разпределението
             • вид на делото
             • избран съдия
             •начин на разпределяне /първоначално или преразпределено/
             • причината за ръчно разпределение на делото
             • при  елиминиране на съдията-докладчик от  първи избор – причините за елиминирането  на този избор.
 
          
      Разпределението на делото и определеният съдия-докладчик се удостоверява с копие от електронният Протокол за това разпределение, което задължително се прилага към хартиеният носител на делото. Достъпът до този електронен протокол е обезпечен и по електронен път при справка по делата чрез АСУД.
        Модулът не допуска техническа възможност за корекции и манипулиране на информацията в електронният протокол, създаден за извършеното разпределение на конкретното дело, както и техническа възможност за ръчно разпределение на дела, без предварително посочване на причината за използуването на тази процедура за определяне на съдия-докладчик!
             Информацията за ръчно разпределените дела автоматично се генерира и се отчита от Модула  и статистическа група, което не възпрепятства и съразмерност на разпределението и натовареността по съдии в съответното отделение.
 ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
     
          1. НОРМАТИВНО ОБОСНОВАНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
          А. По наказателни и административно-наказателни дела:
         1.След разпореждане на съдията-докладчик по чл.249, ал.2, вр.чл.248, ал.2, т.3 от НПК във връзка с прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при последващо ново внасяне на същото наказателно дело от прокуратурата за разглеждане в съда, то се разпределя на първоначално определеният съдия-докладчик . във връзка с прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при последващо ново внасяне на същото наказателно дело от прокуратурата за разглеждане в съда, то се разпределя на първоначално определеният съдия-докладчик .
      Мотиви: Първоначалният съдия-докладчик е бил определен на случаен принцип, същият се е запознал вече с делото, не е формирал становище и произнасяне по същество с разпореждането си, поради което няма процесуална пречка и с оглед процесуална бързина и обезпечаване на реална съразмерна натовареност на съдиите, следва и може  да продължи разглеждането му.
     Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик.
      2. След постановено определение от съда в открито заседание по чл.288, т.1 от НПК за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при последващото  ново внасяне на делото от прокуратурата за разглеждане в съда, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик. за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при последващото  ново внасяне на делото от прокуратурата за разглеждане в съда, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик.
    Мотиви: Първоначалният съдия-докладчик е бил определен на случаен принцип, същият се е запознал вече с делото, не е формирал становище и произнасяне по същество с определението на съдебният състав, поради което няма процесуална пречка и с оглед процесуална бързина и обезпечаване на реална съразмерна натовареност на съдиите, следва и може да продължи разглеждането му.
   Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик.
    3. При постъпили молби за допълване и тълкуване на влязла в сила присъда или определение по чл.414 от НПК, делото се разпределя на докладчика, постановил присъдата или определението, чието допълване или тълкуване  се иска. Това изключение не се спазва, ако първоначалният докладчик по делото, вече не е част от щатният състав на съда. , делото се разпределя на докладчика, постановил присъдата или определението, чието допълване или тълкуване  се иска. Това изключение не се спазва, ако първоначалният докладчик по делото, вече не е част от щатният състав на съда. 
    Мотиви: Първоначалният докладчик е бил определен на случаен принцип,а естеството на искането /допълване или тълкуване/ на негов акт налага произнасянето да се извърши именно от първоначалният съдия-докладчик и респ. съдебен състав, което кореспондира и с принципа за неизменност на съдебният състав при разрешаването на наказателният спор .
    Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик, освен ако първоначалният докладчик вече не е трудово ангажиран в съда, при която хипотеза разпределението на делото става автоматично между целият съдийски състав в отделението.
 
    4. След отмяна на съдебен акт по движение на делото /прекратяване, спиране, окончателно определяне на подсъдност/ и връщане на същото за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално определеният съдия-докладчик.
         Мотиви: Първоначалният докладчик е бил вече определен на случаен принцип, същият не е обвързан при произнасянето си по движение на делото и със становище по същество на спора, поради което както за процесуална бързина, така и за обезпечаване реална съразмерна натовареност на съдиите, такова дело следва отново да се разпредели на първоначалният съдия-докладчик . Нормативно изискване в тази насока е регламентирано и в чл.76,ал.7 и 8 от Правилника за администрацията в съдилищата.
     Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик . 
      5.  При отмяна на присъда или съдебно решение по наказателни дела и връщане на делото за разглеждане от друг съдебен състав по чл.355, ал.2 от НПК, делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил отмененият акт .
     Мотиви: Нормативно предвидени указания в такава хипотеза за смяна на съдебният състав при повторното /ново/ разглеждане на делото по същество, след като първоначалният съдия-докладчик вече е формирал и изразил в отменената присъда своето становище по същество на спора, онагледявайки по този начин и основанието за отвод по чл. 29, ал.1 т.1 ,б.”а” от НПК. Нормативно изискване в тази насока е регламентирано и в чл.76, ал.6 от Правилника за администрацията в съдилищата.
     Алгоритъм и процедура за разпределение: Автоматично, след изключване на първоначалният докладчик от Списъка за избор на съдии в съответното отделение.
      6. При първо произнасяне по конкретна мярка за неотклонение съгласно  чл.64  от НПК в досъдебно производство, всички искания за изменение на въпросната мярка в тази фаза на процеса се разглеждат от един и същи съдия-докладчик.
       Мотиви: Първоначалният съдия-докладчик вече е запознат с досъдебното производство и доколкото по аргумент от чл. 29, ал.1 т.1 , б.”г” от НПК не може да разглежда наказателното дело и последващият обвинителният акт по него, по този начин се обезпечава достатъчен брой съдии, които да се ангажират при разглеждане на същото наказателно дело в съдебната му фаза.
      Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик.
       7. Делата за принудително лечение на лица по Закона за здравето, както и тези за прекратяване на постановеното вече принудително лечение се разглеждат от съдията-докладчик,  постановил първият акт относно въпросното принудително лечение.
      Мотиви: Съдията-докладчик е запознат с делото и здравословното състояние на лицето, като по този начин се обезпечава процесуална бързина и в същото време непосредствено придобиване на информация за ефективността от постановеното принудителното лечение върху здравословното състояние на освидетелствуваното лице.
         Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик.
   8.   При отмяна на съдебното решение по административно-наказателно дело и връщане на делото за разглеждане от друг съдебен състав, делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил отмененият акт .
           Мотиви: Нормативно предвидени указания в такава хипотеза за смяна на съдебният състав при повторното /ново/ разглеждане на делото по същество, след като първоначалният съдия-докладчик вече е формирал и изразил в отмененото решение своето становище по същество на спора, онагледявайки по този начин и основанието за отвод по чл. 29, ал.1 т.1 ,б.”а” от НПК.
           Алгоритъм и процедура за разпределение: Автоматично, след изключване на първоначалният докладчик от Списъка за избор на съдии в съответното отделение.
9. Делата образувани по искания за издаване на разрешение за достъп до данни по чл.250а, ал.1 от ЗЕС, се разпределят на Председателя на съда или посочено от него лице съгласно нарочна заповед.
      МОТИВИ: Нормативно императивно изискване на закона.
       Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик, въз основа на нормативен императив.
 10. При връщане на делото на първоинстанционен съд поради неправилното му администриране, при следващото внасяне на делото от същия съд то се разпределя на първоначално определения докладчик.
 
 
       Б. По граждански дела
         1. При отмяна на съдебен акт по движение на делото /спиране, прекратяване, окончателно определяне на подсъдност/ и връщане на същото за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално определеният съдия-докладчик.
       Мотиви: Първоначалният докладчик е бил вече определен на случаен принцип, същият не е обвързан при произнасянето си по движение на делото и със становище по същество на спора, поради което както за процесуална бързина, така и за обезпечаване реална съразмерна натовареност на съдиите, такова дело следва отново да се разпредели на първоначалният съдия-докладчик .
     2. При отмяна/обезсилване/ на съдебното решение по гражданско дело  и връщане на същото за разглеждане от друг съдебен състав по чл.270 от ГПК, делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил отмененият акт .
     Мотиви: Нормативно предвидени указания в такава хипотеза за смяна на съдебният състав при повторното /ново/ разглеждане на делото по същество, след като първоначалният съдия-докладчик вече е формирал и изразил в отмененото решение своето становище по същество на спора. Нормативно изискване в тази насока е регламентирано и в чл.76,ал.6 от Правилника за администрацията в съдилищата.
    Алгоритъм и процедура за разпределение: Автоматично, след изключване на първоначалният докладчик от Списъка за избор на съдии в съответното отделение.
    3. При разделяне на производството по обективно съединени искове, новообразуваното дело по отделените искове се разпределя на първоначално определения докладчик.
     Мотиви: Делото е било вече разпределено на съдия-докладчик при спазване на принципа за случаен подбор, съдията се е запознал с делото преди разделянето му , няма процесуална пречка  да продължи разглеждането му, а последното е обосновано и с оглед на процесуална бързина и обективност на разрешаване на гражданският спор . Това изключение от случайното разпределение на делата е и своеобразна мярка срещу неоснователно разделяне на исковете.
    Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик .
     4. При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо гражданско производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на докладчика, определен за разглеждане на първоначалния иск (в производството по който е предявен насрещния).
        Мотиви: Между първоначалния и насрещния иск има фактическа , а понякога и правна /преюдициална/ връзка, което аргументира разглеждането им от един и същи докладчик, който по този начин , ще може да разкрие максимално обективната истина по делото и постанови обективни и справедливи крайни съдебни актове по разделените искове. Това изключение от случайното разпределение на делата е и своеобразна мярка срещу неоснователно разделяне на исковете.
     Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне на съдия-докладчик .
    5. При образуване на дело по чл. 422 от ГПК /иск за съществуване на вземане/, делото се разпределя на случаен принцип.
    6. При връщане на делото на първоинстанционен съд поради неправилното му администриране, при следващото внасяне на делото от същия съд то се разпределя на първоначално определения докладчик.
    7. При постъпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от първия разпределен докладчик съгласно случайното разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват.
    8. При обединяването на няколко различни дела с различен предмет, но между едни и същи страни, или когато имат връзка помежду си, за разглеждане в едно производство /служебно съединяване на искове/, то продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по това дело докладчик.
    
      3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА ЗА СЛУЧАЕН ПОДБОР НАЛОЖЕНИ В ПРАКТИКАТА
              1.Дела разпределяни по съдиите в отделенията за времето на дежурство в рамките на работната седмица, почивни и празнични дни, съгласно заповед на председателя на съда, въз основа на предварително утвърждаван график за дежурни съдии.
       А. Дела разпределяни на дежурния съдия
      На дежурния съдия се разпределят:
       - частни наказателни дела, образувани по искане за налагане на мярка за неотклонение “задържане под стража”;
      - частни наказателни дела по искане за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия;
      - частни наказателни дела по искане за разрешение за претърсване и изземване и обиск, и по искане за одобряване на тези действия;
      - административно – наказателни дела по Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/ и по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия /ЗООРПСМ/, когато са образувани в почивни дни.
 Всички граждански дела се разпределят на принципа на случайния подбор.
          
               Мотиви: Обезпечаване бързина на производството и спазване на кратките процесуалните срокове.
          Алгоритъм и процедура за разпределение: Ръчно определяне за съдия-докладчик на дежурният такъв съобразно Заповед на Председателя и по дата на постъпване на искането, предложението или жалбата.
 
    2. При направен отвод на определен съдия-докладчик
             При направен отвод на съдия-докладчик при предпоставките и обосновката на чл. 22 от ГПК и съответно по чл.29 от НПК, първоначално определения съдия-докладчик се заменя  с друг съдия от съответното отделение.
      Мотиви: Обезпечаване безпристрастност и обективност при разглеждане на делото.
       Алгоритъм и процедура за разпределение: Автоматично от Списъка за избор на съдии в съответното отделение, след изключване на първоначалният докладчик.
     3. Разпределение на дела при отсъствие на съдия поради платен годишен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност, командировка или други, същият се изключва от разпределението за всички видове дела., същият се изключва от разпределението за всички видове дела.
 
   4. Определяне на докладчик съгласно нарочна заповед на Председателя
         Разпределянето на съдиите в рамките на отделения и разглеждането на конкретен вид правна материя по делата, респ. разглеждане на видове дела за конкретен период от време е обусловено и чрез:
       - Заповед за обособяване на гражданско и наказателно отделение и съответно специализиране на съдиите по отделения при разглеждането на дела
       - Заповед за разглеждане на наказателни дела по дежурство от всички съдии в Районен съд-Гоце Делчев
              МОТИВИ: Организационна необходимост за максимално обезпечаване на срочно, качествено, обективно и справедливо правораздаване.
 
 5. ОТЧЕТНОСТ И АРХИВ
 
1. За разпределението на всяко дело програмата за случайно автоматично разпределение на делата генерира протокол от извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и се визуализира чрез интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен носител, подписва се от извършилият разпределението и се прилага към всяко отделно дело.
2. Ежеседмично във всеки съд се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за разпределението на делата. Информацията се съхранява за срок не по малък от най продължителния срок за архивиране на делата.
Отговорност за съхранението и опазването на информацията се носи от всички длъжностни лица в съда, които я създават или съхраняват съобразно длъжността и задълженията им..
 
ІV. СТАТИСТИКА И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
              С оглед повишаване общественото доверие при избор на съдия-докладчик, чрез материализираните с настоящите правила мерки, целящи обезпечаване на безпристрастност и независимост на съдията при решаване на всяко новообразувано дело, тези вътрешни правила да се популяризират сред обществеността по подходящ начин, включително и с публикуването им в Интернет сайта на съда .
                                                                                          


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР