Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Вътрешни правила за достъп до обществена информация  
 

        Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд Гоце Делчев, уреждащи реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявленията и устните запитвания за достъп до обществена информация. 

      Изготвянето на разрешения или откази за предоставяне на обществена информация от районния съд, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

        Правила

 

 

 

 

 

 

 

 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР