Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Новини / Обяви  
 НОВИНИ

        На 16.04.2015 г. в Районен съд Гоце Делчев ще се проведе Ден на отворени врати по случай Деня на Конституцията и празник на българските юристи и съдебни служители. В тази връзка всеки желаещ може да се запознае с работата на съда.

В 12:00 часа Председателя на съда ще демонстрира разпределение на делата между съдиите на случаен принцип.


       На 04.12.2014 г., в 14:30 часа Районен съд Гоце Делчев ще проведе дискусионен форум на тема: “Актуална ли е днес Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи?”

         Участници във форума са: учениците от клуб “ Към Европа без тютюнев дим, алкохол и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин” от СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с.Абланица, ученици взели участие в инициативите на съда, съдебни заседатели, представители ОКБППМН, РУП Гоце Делчев и РС Гоце Делчев.

         Дискусионният форум е отворен за участие и от други желаещи.

 


           
           РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, обявява 15.04.2014 г. за Ден на отворени врати на съда, по случай Деня на Конституцията и празник на българските юристи и съдебни служители.   
       

                                       О Б Я В А
 
              РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, на основание заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, с която се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт, да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско значение и във връзка със заповед № РД-07-053/24.02.02014 год. на председателя на Районен съд – Гоце Делчев,
 ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, с обект: площ от 1 кв.метър за монтиране на кафе-машина (автомат за директна продажба на кафе и други топли напитки), разположен във фоайето на първия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25.
Срок на наемното правоотношение – три години.
           Начална месечна наемна цена - 30,24 лв. с ДДС. В първоначалната наемна цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
Депозит за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лв., която се внася по сметка на Районен съд – Гоце Делчев с IBAN: BG39BPBI 7922 3338 6454 01, BIG: BPBIBGSF в Юробанк България АД.
          Тръжната документация ще бъде публикувана на официалнатастраница на Районен съд – Гоце Делчев, gocedelchev.court-bg.org в раздел новини/обяви и може да бъде изтеглена безплатно.        
Търгът ще се проведе на 10.04.2014 г., от 15:00 ч., в зала № 1 на Съдебната палата.
Телефон за контакти: 0751/6 01 81 – административен секретар и 0751/6 01 85 – счетоводство.
  
        
     Обявата е публикувана във вестник “Сега” и вестник “Вяра” на 27.02.2014г.
    Срокът за подаване на заявленията за участие в търга започва да тече от 28.02.2014г.
 
        
ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

         Уважаеми граждани и адвокати,

         Уведомяваме ви, че считано от 26.03.2013 година може да внасяте държавни такси и депозитни суми по набирателната сметка на съда, чрез ПОС терминални устройства, поставени в счетоводството и Бюро съдимост на Районен съд Гоце Делчев.
 Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.
          Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.
          При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат комисиони /такси/.
 

 
На 19.02.2013 г., председателят на съда взе участие в Национална конференция за представяне на междинния доклад за напредъка на съда в Южна България, която се проведе в Националния институт за правосъдието гр. София.
По време на конференцията съдия Карагьозова взе участие в раздела касаещ отчетността, публичността и прозрачността в работата на съдилищата. На конференцията бе сключено и споразумение за сътрудничество между
 
СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД”, представлявано от г-н Георги Димитров - председател на УС
                                                       и
РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, представляван от г-жа Мария Карагьозова – Административен ръководител-Председател за срок от 2(две) години, с което съда продължава многогодишната си традиция за прилагане на модела “ Правосъдие близо до хората “. 
 

 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР