Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Новини / Обяви  
 НОВИНИ

       РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, обявява 16.04.2018 г. за Ден на отворени врати на съда, по случай Деня на Конституцията и празник на българските юристи и съдебни служители.   


        ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

         Уважаеми граждани и адвокати,

         Уведомяваме ви, че считано от 26.03.2013 година може да внасяте държавни такси и депозитни суми по набирателната сметка на съда, чрез ПОС терминални устройства, поставени в счетоводството и Бюро съдимост на Районен съд Гоце Делчев.
 Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.
          Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.
          При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат комисиони /такси/.
 

На 19.02.2013 г., председателят на съда взе участие в Национална конференция за представяне на междинния доклад за напредъка на съда в Южна България, която се проведе в Националния институт за правосъдието гр. София.
По време на конференцията съдия Карагьозова взе участие в раздела касаещ отчетността, публичността и прозрачността в работата на съдилищата. На конференцията бе сключено и споразумение за сътрудничество между
 
СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД”, представлявано от г-н Георги Димитров - председател на УС
                                                       и
РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, представляван от г-жа Мария Карагьозова – Административен ръководител-Председател за срок от 2(две) години, с което съда продължава многогодишната си традиция за прилагане на модела “ Правосъдие близо до хората “. 
 

 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР