Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Новини / Обяви  
 НОВИНИ

 
Комисията, назначена със Заповед № РД-07-285/22.07.2019 г. на Председателя на Районен съд - Гоце Делчев, съобразявайки резултатите от оценяването на кандидатети в последните два етапа от конкурса,
Заповед № РД-07-231/18.06.2019 г. на Председателя на PC Гоце Делчев и разпоредбата на чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ПАС,
 
РЕШИ:
 
   КЛАСИРА кандидатите, според получените средно аритметични оценки от трети и четвърти етап от конкурса, както следва:
 
   1. Цветомира Йорданова Къркъмова - със средно аритметична оценка - 5,17, и класира кандидата на първо място в конкурса.
   2. Марияна Данчова Кръстилова - със средно аритметична оценка - 4,67, и класира кандидата на второ място в конкурса.
   3. Евангелина Малинова Чолакова -със средно аритметична оценка - 4,00, и класира кандидата на трето място в конкурса.
 
Протоколът от крайния резултат на конкурса да се публикува на интернет страницата на съда, да се постави на таблото на входа на съдебната палата, както и да се сведе до знанието на класираните кандидати в 3-дневен срок от днес.
Комисията приключи работа в 12,45 часа.
 
 
                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

ПРОТОКОЛ
Днес, 22.07.2019 г., назначената със заповед №РД-07-285/22.07.2019 г. на председателя на Районен съд - Гоце Делчев комисия, в състав:
в изпълнение на заповед №РД-07-231/18.06.2019 г. на председателя на Районен съд - Гоце Делчев за обявяване на конкурс за заемане на една щатна длъжност „съдебен секретар” в Районен съд - Гоце Делчев, състави настоящия протокол за следното:
Комисията констатира, че за участие в обявения конкурс са постъпили общо 5 / пет / заявления за участие от долупосочените лица, както следва:
1. Вх.№4671/09.07.2019 г. - Елена Кръстева Тинчева
2. Вх.№4769/12.07.2019 г. - Евангелина Малинова Чолакова
3. Вх.№4803/15.07.2019 г. - Васка Иванова Кантарджиева
4. Вх.№4810/15.07.2019 г. - Цветомира Йорданова Къркъмова
5. Вх.№4870/17.07.2019 г. - Марияна Данчова Кръстилова
Комисията пристъпи към разглеждане на заявленията по реда на тяхното постъпване, като установи следното:
По заявленията на кандидатите:
1. Евангелина Малинова Чолакова
2. Васка Иванова Кантар джиева
3. Цветомира Йорданова Къркъмова
4. Марияна Данчова Кръстилова
Председател: Стоян Хаджиев и членове: 1. Величка Томова
2. Калина Попова
2900 гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25, тел./факс адм. секретар 0751/60 181, тел./факс регистратура 0751/60 831, e-mail:court_gd@abv.bg РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 
са представени всички необходими документи по т.П от заповед № РД-07- 231/18.06.2019 г. на председателя на Районен съд - Гоце Делчев, поради което ще следва да се допуснат в следващите етапи от конкурса.
По заявлението на кандидата Елена Кръстева Тинчева представените копия на свидетелство за професионална квалификация, диплома за виеше образованиене, удостоверение за завършен курс компютърно обучение, удостоверение за професионално обучение, лична карта, трудова книжка, не са саморъчно заверени, каквото е изричното изискване по заповед № РД-07- 231/18.06.2019 г. на председателя на Районен съд-Гоце Делчев.
По тази причини този кандидат не следва да се допусне в следващте етапи на конкурса.
Във връзка с гореизложеното, Комисията взе следните решения
РЕШИ:
1. ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати: Евангелина Малинова Чолакова Васка Иванова Кантарджиева Цветомира Йорданова Къркъмова Марияна Данчова Кръстилова
ОПРЕДЕЛЯ дата, начален час и място на провеждане на отделните етапи от конкурса, както следва:
Втори етап от конкурса - писмен изпит - тест, трети етап - проверка на компютърните и машинописните умения на кандидатите с диктовка, и четвърти етап от конкурса - събеседване, ще се проведат на 06.08.2019 г. от 10.30 часа в Съдебната палата на гр.Гоце Делчев - зала № 3.
1. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати: Елена Кръстева Тинчева
2900 гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25, тел./факс адм. секретар 0751/60 181, тел./факс регистратура 0751/60 831, e-mail:court_gd@abv.bg РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 
Недопуснатите до конкурса кандидати могат да подадат жалба в 7- дневен срок от обявяването на протокола пред Административния ръководител на Районен съд - Гоце Делчев, който се произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
2900

 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 
ЗАПОВЕД № РД-07-275
гр. Гоце Делчев, 17.07.2019 год.
На основание чл.80 ал. 1 от ЗСВ и Заповед № РД-07-256/05.07.2019 год. на Председателя на съда
ИЗМЕНЯМ:
Заповед № РД-07-231/18.06.2019 год., в частта за място на подаване на документи.
 
За участие в конкурса желаещите следва да подават документи при съдебния администратор срещу получаване на входящ номер, намиращ се на трети етаж на Съдебната палата гр.Гоце Делчев, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Препис от заповедта да се връчи на съдебния администратор на съда, на
системния администратор, на съд. деловодител „Регистратура“ .
 
СТОЯН ХАДЖИЕВ
ЗАМЕСТВАЩ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ На основание заповед № РД-07-256/05.07.2019 г. на адм. ръководител-председател на РС-Гоце Делчев
 

О  Б Я В А
 
 Районен съд – Гоце Делчев обявява конкурс за длъжността:
„Съдебен секретар” – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1 т.1 от Кодекса на труда.
Минимални изисквания към кандидатите:
Средно образование и компютърна грамотност - владеене на компютърен машинопис, умения за текстообработка с програмен продукт Word.
Кратко описание на длъжността „Съдебен секретар”
Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя протоколи от съдебните заседания; подготвя формуляри и др. документи по определени образци.
Специфични изисквания:
Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
Умения за работа със стандартно офис оборудване и познания на съвременни офис-процедури, способност за работа в екип. Познания по Правилника за админидстрацията в съдилищата – ПАС /издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г./.
Владеенето на десетопръстна система за писане на кирилица с клавиатурна подредба по БДС е предимство.
Минимален размер на основна заплата и ранг: 708 лв.
Необходими документи:
 - писменозаявление (по образец)
 - автобиография, подписана от кандидата
 - декларация по чл. 141, ал.2, т.1 ПАС (по образец)
 - декларация във връзка с чл. 137 ал. 1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107 а ал.1 от КТ (по образец)
 - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност
 - копие от документи, удостоверяващи компютърна грамотност
 - копие от лична карта
 - свидетелство за съдимост – оригинал
 - медицинско свидетелство за работа (със заверка от Център за психично здраве, че лицето не страда от психични заболявания) – оригинал
- копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (когато се заявява, че има трудов стаж)
 - препоръки (по желание)
 - пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата)
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване на кандидатите:
Първи етап - по документи.
Втори етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата, по правопис, граматика, пунктуация и стилистика включващ 20 въпроса, като всеки верен отговор на въпрос носи по една точка.
Трети етап - проверка на компютърните и машинописни уменията на кандидатите, диктовка на еднотипен текст с различна скорост, редактиране, форматиране, съхраняване и разпечатване на текста, оценка по шестобалната система.
Четвърти етап – събеседване, с оценка по шестобалната стема.
Крайната оценка за всеки кандидат е средно аритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията.
Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса, до 17:00 часа на 18.07.2019 год.
Място за подаване на документите: Съдебна палата гр. Гоце Делчев,ул.“Отец Паисий“ № 25, служба „Регистратура“, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., където получават входящ номер на документите, или с поща.
Телефон за контакти: 0751/60 181.
При възникване на трудово правоотношение, служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ.
Желаещите могат да изтеглят характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от интернет страницата на РС-Гоце Делчев, gocedelchev.court-bg.org.
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатаот него ще бъдат обявени на интернет страницата на съда, и таблото за съобщения във входа на Съдебната палата гр. Гоце Делчев.
 
Обявата е публикувана във вестник „Струма“ на дата 19.06.2019 г.
 
 
                                    

                ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

         Уважаеми граждани и адвокати,

         Уведомяваме ви, че считано от 26.03.2013 година може да внасяте държавни такси и депозитни суми по набирателната сметка на съда, чрез ПОС терминални устройства, поставени в счетоводството и Бюро съдимост на Районен съд Гоце Делчев.

 Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.
          Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.
          При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат комисиони /такси/.
 

На 19.02.2013 г., председателят на съда взе участие в Национална конференция за представяне на междинния доклад за напредъка на съда в Южна България, която се проведе в Националния институт за правосъдието гр. София.
По време на конференцията съдия Карагьозова взе участие в раздела касаещ отчетността, публичността и прозрачността в работата на съдилищата. На конференцията бе сключено и споразумение за сътрудничество между
 
СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД”, представлявано от г-н Георги Димитров - председател на УС
                                                       и
РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, представляван от г-жа Мария Карагьозова – Административен ръководител-Председател за срок от 2(две) години, с което съда продължава многогодишната си традиция за прилагане на модела “ Правосъдие близо до хората “. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР