Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    История  
 История
Съдебен район Гоце Делчев

Град Неврокоп е освободен от турско владичество през Балканската война месец октомври 1913 г. Още същата година м. 11 в гр. Неврокоп е създаден Неврокопски мирови съд. Същият се е помещавал в сградата на бившия турски конак , намиращ се до затвора каквато е била практиката по време на турското владичество. Сградата на конака е била една от най – хубавите в Горноджумайският район. Тук съдът се е помещавал до 1927 г. , когато сградата е била умишлено запалена от действуващият по това време Съдия – изпълнител за прикриване на някои нарушения.

В последствие съдът се настанява в частна жилищна сграда , на втория етаж , намираща се на ул. Цар Борис , сега ул. Александър Стамболийски. Успоредно с мировия съд в гр. Неврокоп е имало и отделение на Неврокопски областен съд – отделение на съда в гр. Горна Джумая. Помещавал се е в частни сгради и е обслужвал населението на бившата Неврокопска и Разложка околия. Някъде след 1935 г. отделението е закрито и наново е открито през 1940 г. , като същото е обслужвало и района на бившата Драмска околия след присъединяването на Беломорска Македония към България. Това отделение на Окръжният съд работи до 1953 г. , след което е закрито. От 1953 г. отделението на Окръжния съд е настанено в сграда на ул. Христо Ботев № 13 , която е предоставена след настоятелното искане на обществеността за откриване отделение на Окръжният съд гр. Горна Джумая. Съдът се помещава в сградата до м. 11. 2002 г.

От м. 11. 2002 г. съдът се премества в новата Съдебна палата , намираща се на ул. Отец Паисий № 25.


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР