Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гоце Делчев 2900, ул. Отец Паисий 25,
Председател: тел: 0751/ 60189, факс: 0751/60181
 
О Б Я В А
         
Гоцеделчевският районен съд, на основание Заповед № РД-07-365/23.10.2015 г. на председателя на Районен съд Гоце Делчев, ОБЯВЯВА конкурс за

         1.     една щатна длъжност за “съдебен секретар” и
         2.     една щатна длъжност за “съдебен деловодител”
 
Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
          - Степен на завършено образование – средно /за длъжността “съдебен секретар” и “съдебен деловодител”/;
        - кандидатите да бъдат пълнолетни български граждани;
        - да не са осъждани, за умишлено престъпление от общ характер независимо, че са реабилитирани;
        - да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
        - да не са поставяни под запрещение;
        - да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, Правилника за администрацията в съдилищата и чл. 341, ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
Специфични изисквания за заемане на длъжностите:
        - компютърна грамотност – отлични познания по текстообработка с програмен продукт Word;
        - бързина и машинописни умения;
        - умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, организираност, изпълнителност и лоялност;
        - езикова култура – отлични познания по граматика и умения за правилно стилистично оформяне на текст;
        - умения за водене на административно – публична кореспонденция /оформяне на писма, удостоверения, молби и др. официални документи/;
        - умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации;
        - познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване.
Конкурсът ще се проведе на два етапа.
Първият етап включва разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап на тези от кандидатите, които напълно отговарят на изискванията.
Вторият етап включва проверка на компютърни и машинописни умения, чрез съставяне на текст на документи, удостоверения, писма и др., в MS Office 2003/2010 среда.
Кандидатите се оценяват от конкурсна комисия с оценки по точкова система от 1 до 6, като във възходящ ред най-ниската отценка е 1, а най-високата 6. Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията, за всеки отделен кандидат.
Необходими документи за участие в конкурсът:
        - писмено заявление за участие в конкурса, което се подава лично или чрез пълномощник;
- автобиография;
        - копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
        - копия от документи за продължителността на трудовия стаж;
        - свидетелство за съдимост;
        - медицинско свидетелство;
        - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан, не e лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       - декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ.
         - други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със      заемане на длъжността.
       Кратко описание на длъжностите “съдебен секретар”и “съдебен деловодител”:
Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания, подготвя формуляри, графици и др. документи, изготвя и поставя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата.
         Съдебният деловодител осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Окомплектова образуваните и разпределени входящи документи, извършва вписвания в деловодни книги, изготвя и изпраща призовки, следи за изтичане на процесуалните срокове, предоставя справки по делата.
         Лицата ще бъдат назначени на минимална основна заплата за всяка от длъжностите в размер на 539 лв.           
Краен срок за подаване на документи: един месец от публикуване на обявата на Интернет страницата на Районен съд - Гоце Делчев и във вестник “Сега.”.
Място за подаване на документите: Районен съд – Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25, Съдебна палата, ет.1 – “Регистратура”. Датата на конкурса ще се определи в 3-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи.
Място, на което ще се обявяват списъците и др. съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Районен съд – Гоце Делчев и интернет страницата на съда, раздел “Свободни работни места”.
 
Обявата е публикувана във в. “Сега”, бр. 248/28.10.2015 г.
 
 
Методика за оценяване на кандидатите за длъжността "Съдебен деловодител" и "Съдебен секретар" при
Районен съд Гоце Делчев
 
І. Допускане по документи: 
До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Със заповед на председателя на съда се назначава комисия за провеждане на конкурса. Решението на комисията относно допускането до втория етап на конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват на неговата Интернет страница не по-късно от 2 дни от изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител на съда в 2 -дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в деня на постъпване на възражението. Възражението не спира конкурсната процедура.
 
          II. Проверка на компютърни и машинописни умения на кандидатите, допуснати до втори кръг на конкурса.
           Комисията, назначена за провеждане на конкурса проверява, чрез писмен изпит познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и практическите умения на кандидатите за работа с компютър.
Кандидатите ще трябва да демонстрират познанията си по компютърни и машинописни умения, чрез бързина на писане, познания по правопис, граматика и пунктуация при работа с текстообработваща програма MS WORD 2003/2010, чрез съставяне на текст на документи, удостоверения, писма и др.
Кандидатите изписват трите си имена върху листа от изпитната работа и полагат подпис.
 
         ІІI. Начин на оценяване на изготвените документи:
Всяка писмена работа се проверява и оценява от всеки член на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им.
Писмените работи се оценяват от проверяващия, използвайки “Карта за оценка”, като максимумът за оценка е 6 точки.
Оценки върху писмената работа не се поставят. Всеки проверяващ записва своята оценка в “Карта за оценка”.
Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на всеки проверяващ.
Картата се предава на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
 
Резултатите от писмения изпит се обявяват на интернет-страницата на Районен съд Гоце Делчев и се поставят на общодостъпно място в Районен съд Гоце Делчев, в тридневен срок от подписването на протокола от комисията.
            За спечелил конкурса се счита кандидата, получил най-голям брой точки.
 
            Методиката е утвърдена със Заповед № РД-07-364/23.10.2015г. на председателя на Районен съд Гоце Делчев.
 

 

 


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР