Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

                                                           О Б Я В А 

 Районен съд – Гоце Делчев обявява конкурс за длъжността:
„Съдебен секретар” – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1 т.1 от Кодекса на труда.
Минимални изисквания към кандидатите:
Средно образование и компютърна грамотност - владеене на компютърен машинопис, умения за текстообработка с програмен продукт Word.
Кратко описание на длъжността „Съдебен секретар”
Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя протоколи от съдебните заседания; подготвя формуляри и др. документи по определени образци.
Специфични изисквания:
Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
Умения за работа със стандартно офис оборудване и познания на съвременни офис-процедури, способност за работа в екип. Познания по Правилника за админидстрацията в съдилищата – ПАС /издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г./.
Владеенето на десетопръстна система за писане на кирилица с клавиатурна подредба по БДС е предимство.
Минимален размер на основна заплата и ранг: 631 лв.
Необходими документи:
       - писменозаявление (по образец)
       - автобиография, подписана от кандидата
       - декларация по чл. 141, ал.2, т.1 ПАС (по образец)
       - декларация във връзка с чл. 137 ал. 1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107 а ал.1 от КТ (по образец)
       - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност
       - копие от документи, удостоверяващи компютърна грамотност
       - копие от лична карта
       - свидетелство за съдимост – оригинал
       - медицинско свидетелство за работа (със заверка от Център за психично здраве, че лицето не страда от психични заболявания) – оригинал
       - копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (когато се заявява, че има трудов стаж)
       - препоръки (по желание)
       - пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата)
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване на кандидатите:
Първи етап - по документи.
Втори етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата, по правопис, граматика, пунктуация и стилистика включващ 20 въпроса, като всеки верен отговор на въпрос носи по една точка.
Трети етап - проверка на компютърните и машинописни уменията на кандидатите, диктовка на еднотипен текст с различна скорост, редактиране, форматиране, съхраняване и разпечатване на текста, оценка по шестобалната система.
Четвърти етап – събеседване, с оценка по шестобалната стема.
Крайната оценка за всеки кандидат е средно аритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията..
Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса, до 17:00 часа на 21.03.2018 г.
Място за подаване на документите: Съдебна палата гр. Гоце Делчев,ул.“Отец Паисий“ № 25, служба „Регистратура“, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., където получават входящ номер на документите, или с поща.
Телефон за контакти: 0751/60 181.
При възникване на трудово правоотношение, служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ.
Желаещите могат да изтеглят характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от интернет страницата на РС-Гоце Делчев, gocedelchev.court-bg.org
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатаот него ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и таблото за съобщения във входа на Съдебната палата гр. Гоце Делчев.
 
Обявата е публикувана във вестник„Струма“ на дата 20.02.2018 г. 

 ЗАПОВЕД

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 137 ОТ ПАС

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.141 ОТ ПАС

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

 

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Протокол за проведен конкурс


                                                                             О Б Я В А

         ЗАДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“ В РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ на основание чл.80, ал.1, т.8 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и писмо изх. № 92-38-22/18 от 09.03.2018 г. на Министерство на правосъдието, обявява наличието на 1 /една/ щатна бройка за длъжността:Съдия по вписванията”, която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс със заповед на Министъра на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от ЗСВ.
       Необходими документи за кандидатстване: молба, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документи удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл.162 от ЗСВ, нотариално заверени копия от диплома с приложение за висше образование по специалност „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност, както и декларация за несъвместимост и частни интереси по чл.12 от ЗПУКИ. 
        Документите се подават в 7-дневен срок от публикуване на обявата.
        Място на подаване на документите: всеки работен ден, от 09:00  до 17:00 часа в сградата на Районен съд – Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул.“Отец Паисий“, № 25, Съдебна палата гр.Гоце Делчев, служба „Регистратура”.
        След изтичане на срока, документите на всички кандидати се изпращат в Министерство на правосъдието за осъществяване на подбор.
        Обявата е поставена на таблото за съобщения във входа на Съдебната палата гр. Гоце Делчев, публикувана е на интернет страницата на съда - gocedelchev.court-bg.org и вестник „Вяра“, бр. 52 от 19.03.2018 год.


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР