Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 ТАРИФА№1  
 ТАРИФА № 1

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
(Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)
Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., бр. 53 от 21.06.1996 г., в сила от 21.06.1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.
(*) (Бел. ред. - измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията , ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., влизат в сила от 1.07.2007 г., дотогава действа състоянието на акта от ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)
(**) (Бел. ред. - влизането в сила на измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията не е съобразено от законодателя с промяната на влизането в сила на ЗТР от 1.01.2008 г., направена с § 1 от ЗИ на ЗТР - ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г.)
 
Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса
 
Размер на таксата
 
 
проста (лв.)
 
Пропор-
ционална
%
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
А. ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА 
 
 
1.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм.с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
2.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАСна РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
2а.
 
(Нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм.,бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАСна РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
2б.
 
(Нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАСна РБ - бр. 6 от 2004 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва: а) от юридическите лица с нестопанскацел и от физическите лица, които не са търговци б) от юридически лица, без посоченитев буква "а", и от физическите лица -търговци по смисъла на Търговския закон в) за касационни жалби таксите сесъбират в половин размер.
10
 
 
50
 
 
 
3.
 
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 1997 г.,изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.,бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАСна РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
4. 
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)
 
 
4а.  
(Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.;отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.) 
 
 
4б. 
(Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.;отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.) 
 
 
5.  
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
6.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)
 
 
7.
 
(Нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм.и доп., бр. 2 от 1997 г., изм.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.,бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.;отм., бр. 22 от 2008 г.)
 
 
 
7а. 
(Предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.,бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм.,бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
7б.
 
(Нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г.,предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г.,изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение
№ 295 на ВАС на
РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
7в.
 
(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г.,изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС наРБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
8.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
8а. 
(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г.,отм., бр. 36 от 1997 г.)
 
 
9.
 
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС наРБ - бр. 6 от 2004 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер
 
12
 
 
10.
 
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС наРБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
11.
 
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС наРБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
12.
 
(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение
№ 295 на ВАС на РБ -
бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 22 от 2008 г.)При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събираттакси в половин размер върху обжалваната част.
 
 
 
13.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
13а.  
(Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.;отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.) 
 
 
 
14.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер  
 
5
 
 
15.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело
 
6
 
 
16.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм.с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
 
17.
 
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66от 2003 г.; изм. с Решение № 295 наВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)  
 
 
18.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)  
 
 
19.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.) За издаване на:
а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост б) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г.) препис от документи а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по в)(нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи – за всяка страница 0,10 лв. , а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв. 
 
 
5
 
 
2
 
1
 
20.
 
(**)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАСна РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 105 от 2006 г.)
 
 
 
21.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)
 
 
 
22.  
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)
 
 
22а.  
(Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)
 
 
 
23.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2от 1997 г.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.;изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)  
 
 
(**) Забележка.  
(Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)
 
 
24.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г.; отм. с Решение № 798на ВАС на РБ - бр. 19 от 2001 г.). 
 
 
 
Б. (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) ТАКСА ЗА ВРЪЧВАНЕ(Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.,бр. 69 от 2004 г.) 
 
 
25. 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм.,бр. 95 от 1998 г.)
 
 
26.  
(Отм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.) 
 
 
27. 
(Отм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.) 
 
 
28 - 29. 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)
 
 
30 - 36. 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95от 1998 г.)
 
 
37.  
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,отм.,
бр. 95 от 1998 г.)
 
 
38.  
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)
 
 
39. 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., доп., бр. 28 от1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.) 
 
 
39а. 
(Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм.,бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,отм., бр. 95 от 1998 г.) 
 
 
40.  
(Отм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.) 
 
 
41 - 42.
 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от1998 г.)
 
 
43 - 49. 
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95от 1998 г., отм., бр. 69 от 2004 г.) 
 
 
49а. 
(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм.,бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
 
 
 
В. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 35 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.) ТАКСИ ПО СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 
50. 
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)
 
 
50а
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50б.  
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50в
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50г
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50д
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50е
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50ж
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50з
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50и
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50к
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50л
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50м
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50н
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50о
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50п
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
50р
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
51
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
51а
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
51б.  
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
51в
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
51г
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
51д
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
51е
(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
52
(Предишна т. 52, изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)
 
 
53
(Предишна забележка към т. 52 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.) 
 
 
54
(Предишна т. 53 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм.,
бр. 22 от 2008 г.)
 
 
 
 
 
 
Г. ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) 
 
 
55.
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп.,бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66от 2003 г., изм. с Решение № 295 наВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от: а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност
б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст
в) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) други лица  
 
 
 
30
 
10
 
100
 
56.
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство  
50
 
 
57.
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,бр. 6 от 2004 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване наудостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство
50
 
 
 
58.
 
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г., отм., бр. 66 от 2003 г.,изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,бр. 6 от 2004 г., отм., бр. 75 от 2007 г.) 
 
 
59.
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп.,бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от1997 г., бр. 20 от 1998 г.,бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от: а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възрасти за учащи се до 26-годишна възраст
в) други лица
50
 
 
20
 
 
250
 
60.
 
(Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г.,бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,бр. 20 от 1998 г.) За удостоверенияза освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ  


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР