Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Регистратура  
 Функции и организация на служба “ Регистратура “

 

СЛУЖБА " РЕГИСТРАТУРА":

1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. експедира изходящата кореспонденция;
3.осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
4. води разносна книга;
5. разпределя и направлява постъпилата поща;
6.изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.
В регистратурата се водят входящ дневник и изходящ дневник на електронен или на хартиен носител и разносна книга.
 В съдилищата, където се води електронен регистър, председателят на съда издава писмена заповед, в която определя кои деловодни книги се разпечатват на хартиен носител и в каква периодичност.
Във входящия дневник се описват всички документи, постъпващи в съда.
В изходящия дневник се описват всички изходящи от съда документи и дела.
Книжата, отнасящи се до висящи дела, се предават незабавно от служба "Регистратура" в деловодството.
Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на председателя на съда или на определени от него съдии, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик по него съобразно принципа на случайния избор.
 
          Всички служби са задължени да получават входящите си документи от регистратурата, както следва:
 
         сутрин от 11.00 ч. до 11.45 ч. 
         следобяд от 16.00ч. до 16.30 ч.
 
         Всяка служба проверява дали има входяща поща.
 
 Работно време: 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване.  

 

 

 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР